Shell në Shqipëri sqaron aktivitetet e studimit gjeofizik në Bllokun 4

maj 02, 2021

Tirane - Në përgjigje të pyetjeve të ngritura nga disa pjesëtarë të komunitetit, Ante Frens, Dretori i Përgjithshëm i Shell në Shqipëri, tha: “Studimi gjeofizik që Shell po zhvillon në Bllokun 4 na shërben për të kuptuar më mirë perspektivën e zbulimit në Bllokun 2.

Shell in Albania explains the geophysical survey activities in Block 4

maj 02, 2021

Tirana - In response to questions raised by some stakeholders, Ante Frens, Country Chair of Shell in Albania, said: “The geophysical survey Shell is conducting in Block 4 serves us to better understand the prospects of Block 2 discovery.