Pavarësisht rezultateve të studimit gjeofizik Shell nuk do të kryejë shpime për naftë dhe gaz në lumin Vjosa, i cili është një moment natyror me rëndësi të vecantë që ne do ta respektojmë; dhe sic kemi deklaruar edhe me pare, nuk do të kryejë shpime për naftë dhe gaz, edhe në nënzonën qendrore të Zagorisë e cila gëzon mbrojtje të vecantë nga vendimi i Këshillit të Ministrave. Ne po dëgjojmë dhe takohemi me të gjitha palët dhe komunitetet dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë edhe në vijim.”