Privacy Notice – B2C, Klientët e besnikërisë ose energjisë, përdoruesit e aplikacionit Shell dhe vizitorët në faqet tona të internetit

Ky njoftim përcakton llojet e të dhënave personale që grumbullojmë, për cilat qëllime i grumbullojmë dhe të drejtat tuaja lidhur me këtë.

Çfarë mbulon ky Njoftim Privatësie?

Ky Njoftim Privatësie ofron informacione lidhur me përpunimin e të dhënave tuaja kur përdorni shërbimet dhe/ose blini produktet nga ose në emër të një kompanie ose kompanive brenda grupit të kompanive të Shell (“Shell” ose “ne”) qoftë si:

(i) klient pakice, i energjisë ose klient i e-mobilitetit;
(ii) anëtar i një programi besnikërie të Shell si Club Smart, Shell Go +, SHARE Program ose ndonjë programi të ngjashëm në vendin tuaj (‘Program besnikërie i Shell’);
(iii) vizitor në faqen e internetit të Shell (‘Faqe e internetit’ ose ’Faqe e internetit Shell’); dhe/ose
(iv) përdorues i Shell Application ose aplikacioneve të tjera të Shell (‘Aplikacion i Shell).

Ashtu si në këtë Njoftim Privatësie, njoftimet e përshtatura dhe deklaratat shtesë të privatësisë mund të përmbajnë informacione shtesë për mënyrën se si Shell përpunon të dhënat tuaja personale. Kjo aplikohet për shembull nëse ju jeni klient i energjisë ose e-mobilitetit. Në ato raste, këto njoftime privatësie do t’ju komunikohen ndaras.

Ky Njoftim Privatësie shpjegon çfarë të dhënash tuaja personale përpunohen; pse i përpunojmë të dhënat tuaja personale dhe për cilat qëllime; për sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja personale; si të shikoni dhe përditësoni të dhënat tuaja personale, si dhe opsionet që keni lidhur me të dhënat tuaja personale dhe ku të shkoni për informacione të mëtejshme.

Nëse grumbullohen të dhëna personale të fëmijëve, për këtë kërkohet aprovimi i prindit ose kujdestarit.

Njoftim i veçantë – nëse jeni nën 16 vjeç. Përpunimi i të dhënave personale të fëmijëve

Përveç rasteve kur Shell organizon evente arsimore të projektuara enkas për fëmijët, ne nuk grumbullojmë qëllimisht të dhëna personale për individë nën 16 vjeç. Nëse jeni nën 16 vjeç (ose moshë tjetër nëse është e përcaktuar në kërkesat ligjore lokale në faqen e internetit të Shell në vendin tuaj), ju lutemi, mos na dërgoni të dhënat tuaja personale, për shembull, emrin tuaj, adresën ose adresën e emailit. Nëse doni të kontaktoni Shell në një mënyrë që ju kërkon të paraqitni të dhënat tuaja personale (si për shembull për evente arsimi ose inovacioni), ju lutemi t’i kërkoni prindit ose kujdestarit që ta bëjë këtë në emrin tuaj.

Ky seksion përshkruan burimet e ndryshme nga të cilat ne grumbullojmë të dhënat tuaja personale.

Çfarë të dhënash tuaja personale përpunojmë? Grumbullimi i informacioneve

Ne grumbullojmë informacione, përfshirë të dhënat personale për ju, si klient i Shell, përdorues i aplikacioneve të Shell dhe/ose vizitor i një Faqe interneti të Shell ose faqe të mediave sociale të administruara nga Shell (‘Faqe e mediave sociale e Shell’). Këto informacione mund të jenë:

 • Informacione që ju na jepni neve - kur krijoni një profil llogarie në Shell, ne ju pyesim për emrin, adresën e emailit dhe gjininë (në mënyrë që t’ju adresohemi si duhet, por ju nuk jeni të detyruar të na e jepni këtë informacion), preferencat tuaja për kontaktin dhe informacionet e nevojshme për t’iu përgjigjur çdo pyetjeje sigurie. Nëse vendosni të bëheni anëtar i një programi besnikërie të Shell, përdorues i aplikacioneve të Shell, shërbimeve Shell Drive ose pagesave tona mobile, mund t’ju kërkojmë të na jepni të dhëna të tjera personale të nevojshme për performancën e këtyre shërbimeve dhe/ose verifikimin, si për shembull llojin e automjetit, rrugët e përshkuara, datëlindjen (nëse merret), preferencat për komunikimin dhe numrin e celularit;
 • Informacionet që marrim nga përdorimi i shërbimeve të Shell prej jush - ne do të grumbullojmë gjithashtu informacione për mënyrën dhe vendin ku i përdorni ose blini shërbimet dhe produktet e Shell. Këto informacione mund të përfshijnë informacione të pajisjes elektronike, adresat IP, informacione regjistri, llojin e shfletuesit dhe preferencat, informacionet e vendndodhjes, identifikuesit online për të aktivizuar ‘cookies’ dhe teknologji të ngjashme. Historia juaj e blerjeve përfshin të dhëna në lidhje me (i) produkte të caktuara që blini, (ii) shumën totale të blerjeve tuaja për çdo transaksion, (iii) orën dhe vendin e blerjeve që bëni dhe (iv) metodën e pagesës që përdorni, përfshirë metodat e pagesave që ndodhen në aplikacion e Shell (si mundësia e pagesave me celular);
 • Nëse jeni anëtar i një programi besnikërie të Shell - ne do të grumbullojmë informacione rreth pjesëmarrjes suaj në këto programe; kjo përfshin të dhëna në lidhje me (i) llojin dhe përshkrimin e shpërblimit që keni zgjedhur, (ii) shpërblimet që keni zgjedhur, (iii) shumën e pikëve që ju janë shlyer, (iv) shpeshtësinë dhe kohën e shlyerjes së pikëve tuaja dhe (v) mënyrën e dhënies të përdorur për dhënien e shpërblimit tuaj (nëse ka). Nëse jeni përdorues i Shell Drive, ne do të grumbullojmë informacione për udhëtimet tuaja, përfshirë koordinatat e automjetit, shpejtësinë dhe përshpejtimin, duke i krahasuar këto me përdoruesit e tjerë (nëse keni dhënë aprovimin për grumbullimin e këtyre informacioneve, përfshirë edhe vendndodhjen tuaj);
 • Informacionet e mbledhura përmes burimeve të jashtme - për të siguruar që kemi informacionet më të përditësuara për ju për t’ju ofruar produktet më të mira dhe shërbime gjithnjë e më të përshtatura për ju, ne do të kombinojmë informacionet që kemi për ju me informacionet e tjera që janë të disponueshme publikisht ose mund të merren përmes palëve të treta të autorizuara (si Experian ose Acxiom). Kjo përfshin informacione për shprehitë tuaja të blerjes dhe produktet ose shërbimet e ndërlidhura që mund të përdorni, si numri i automjeteve familjare që posedoni ose llojet e automjeteve për të cilat jeni i interesuar; ose
 • Informacionet e grumbulluara përmes faqeve të mediave sociale - Kur ju komunikoni me ne përmes një Faqe të mediave sociale të Shell (për shembull, kur komentoni, ndani ose reagoni për një postim, ngarkoni media, dërgoni një mesazh personal ose regjistroheni në një Faqe të mediave sociale të Shell), ne mund të marrim të dhëna personale për ju si emri, fotografia e profilit, vendi i lindjes, adresa e emailit dhe gjinia. Ne do t’i përdorim të dhënat e marra nga mediat sociale në përputhje me këtë Njoftim Privatësie.

Këndvështrimi i Shell për klientin

Me synimin që të sigurojmë që ju të keni një përvojë sa më të mirë me grupin Shell, dhe varësisht nga natyra e angazhimit tuaj me Shell, ne do të kombinojmë informacionet e grumbulluara nga burimet e referuara më sipër për të krijuar një profil personal për ju. Kjo ju mundëson të bashkëveproni më lehtë me kompanitë e ndryshme të Shell dhe siguron që të kemi informacionet më të përditësuara për ju me qëllim të zhvillimit të shërbimeve dhe produkteve më të mira dhe për t’ia përshtatur ato interesave tuaja specifike.

Megjithatë, ju lutemi, vini re, ju keni mundësinë të kontrolloni mënyrën e përdorimit të këtyre informacioneve nga Shell. Ju mund të zgjidhni nëse doni që informacionet tuaja të kombinohen në këtë mënyrë - Ju lutemi të shihni seksionin më poshtë.

Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm kur kemi bazë të ligjshme për ta bërë këtë.

Pse i përpunojmë të dhënat tuaja personale?

Të dhënat personale të mbuluara me këtë Njoftim Privatësie përpunohen vetëm:

 • me pëlqimin tuaj të qartë;
 • aty ku është e nevojshme, për përmbylljen e një transaksioni me ju (si për shembull informacione pagese);
 • aty ku është e nevojshme, për arsye të interesave të ligjshme të ndjekura nga kompania/kompanitë përkatëse të Shell, përveçse aty ku këto interesa mbishkelen nga interesat ose të drejtat dhe liritë tuaja themelore; ose
 • aty ku është e nevojshme që Shell t’i përmbahet një detyrimi ligjor.

Aty ku përpunimi bazohet në aprovim, ju keni të drejtën të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Kjo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e përpunimit që është bërë para tërheqjes së pëlqimit.

Cilat janë pasojat e mosdhënies së të dhënave tuaja personale?

Aty ku ju zgjidhni të mos na jepni informacionet e përcaktuara më sipër për qëllimet e përdorimit të një aplikacioni të Shell ose për pjesëmarrjen në një programi të besnikërisë ndaj Shell, e vetmja pasojë është se kjo do të ndikojë në mundësinë që keni për të bashkëvepruar plotësisht me aplikacionin e Shell dhe/ose për të marrë pjesë në programin e besnikërisë ndaj Shell.

Kush është përgjegjës për të dhënat personale të grumbulluara?

Shell Upstream Albania B.V.- Dega në Shqipëri, me adresë Bulevardi Bajram Curri, European Trade Center, Kati 5, Tiranë, 1000, Shqipëri, do të jetë përgjegjëse për përpunimin e të dhënave tuaja personale, qoftë vetëm apo bashkërisht me filialet e saj brenda grupit të kompanive të Shell.

Qëllimet e përpunimit të të dhënave tuaja personale.

Për çfarë qëllimesh i përpunojmë të dhënat tuaja personale?

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale me qëllim të:

 • ofrimit të produkteve dhe dhënies së shërbimeve tona për ju;
 • menaxhimit të marrëdhënieve dhe marketingut si mirëmbajtja dhe promovimi i kontaktit me ju;
 • menaxhimit të llogarisë, përfshirë verifikimin e llogarisë (domethënë të siguroheni se vetëm ju ose dikush tjetër që ju e keni autorizuar të ketë akses në llogarinë dhe informacionet tuaja);
 • shërbimit të klientit dhe zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve tona;
 • performancës dhe analizimit të studimeve të tregut dhe strategjive të marketingut;
 • ofertave dhe konkurseve që u ofrohen klientëve të Shell, përfshirë ofrimin e shpërblimeve digjitale për t’ju njohur si klient të çmuar; ose
 • dallimit ose parandalimit të mashtrimeve nëse përdorni një funksion pagese me celular për të blerë produkte të Shell (nëse janë të disponueshme në tregun tuaj);

Ne mund të përpunojmë gjithashtu të dhënat tuaja personale për ndonjë qëllim dytësor kur është i lidhur ngushtë, si:

 • ruajtjen, fshirjen ose anonimizimin e të dhënave tuaja personale;
 • auditimet, hetimet, zgjidhja e mosmarrëveshjeve ose për qëllime sigurimi, çështje gjyqësore dhe/ose mbrojtjen nga akuzat;
 • kërkime statistikore, historike ose shkencore; ose
 • pajtueshmëria ligjore dhe/ose rregullatore.

Komunikimi dhe marketingu – zgjedhjet tuaja

Nëse keni dhënë pëlqimin për të pranuar komunikime nga Shell (ose nëse keni blerë më parë mallra dhe/ose shërbime nga ne dhe lejohet nga ligji lokal), ju mund të pranoni oferta që janë të përshtatura preferencave tuaja bazuar në informacionet e grumbulluara për ju nga burimet e ndryshme të përshkruara më sipër për t’ju ofruar shërbime më të mira dhe gjithnjë e më të përshtatshme.

Ne mund t’ju dërgojmë përditësime dhe njoftime për shërbime pa aprovimin tuaj paraprak vetëm kur këto përditësime dhe/ose njoftime janë të nevojshme për funksionimin e mirë të aplikacioneve ose shërbimeve të tjera të Shell që ju përdorni.

Mund të merrni oferta dhe komunikime të vazhdueshme nga kanale të ndryshme dhe mund të përditësoni preferencat e abonimit tuaj përmes parametrave të profilit tuaj personal ose ose të përdorni funksionin e çregjistrimit për kanale të ndryshme digjitale.

Siguria e transaksioneve dhe parandalimi, dallimi dhe hetimi i mashtrimeve

Kur përdorni një aplikacion pagese me celular për të blerë produktet e Shell (nëse është i disponueshëm në tregun tuaj), mund t’ju kërkohet të jepni të dhëna personale shtesë për të përfunduar transaksionin. Ne mund t’i përdorim të dhënat personale që jepni për të parandaluar, dalluar dhe hetuar mashtrimet dhe për të vënë në zbatim rregullat dhe kushtet e aplikacionit për pagesë me celular.

Ne mund t’i ndajmë disa informacione me ofruesit e shërbimeve të përfshira në pagesat celulare (të tilla si PayPal), duke përfshirë por jo vetëm adresën tuaj IP, ID-në ose identifikuesin unik të pajisjes, numrin e kartës së besnikërisë për qëllimet e detajuara më sipër si edhe për qëllimet e grumbullimit të pikëve, llojin e pajisjes, informacione të gjeo-vendndodhjes, informacionet e lidhjeve (p.sh. Wi-Fi) dhe informacione të rrjetit celular.

Të drejtat tuaja dhe si t’i ushtroni ato.

Të drejtat tuaja lidhur me të dhënat tuaja personale

Ne synojmë që t’i mbajmë informacionet tona sa më të sakta të jetë e mundur. Ju mund të kërkoni:

 • të shikoni të dhënat tuaja personale;
 • korrigjimin ose fshirjen e të dhënave tuaja personale (por vetëm kur nuk kërkohen më për një qëllim të ligjshëm biznesi si për shembull për kryerjen e një transaksioni me pakicë);
 • të mos pranoni më komunikime marketingu;
 • që përpunimi i të dhënave tuaja të jetë i ndaluar;
 • kombinimi i të dhënave tuaja personale nga burime të ndryshme për të krijuar një profil personal nuk ndodh më; dhe/ose
 • që ju të merrni të dhënat personale të cilat ia keni dhënë Shell në formë të strukturuar, digjitale për t’ia transmetuar një pale tjetër, nëse kjo është e mundshme teknikisht.

Për të paraqitur cilëndo nga këto kërkesa, ju lutemi të shkoni te profili i llogarisë suaj në Shell ose na kontaktoni [duke përdorur detajet e kontaktit në njoftimin e privatësisë specifik për vendin tuaj, ose] në SITI-MLM-Support@shell.com në lidhje me këtë.

Kë mund ta kontaktoni nëse keni pyetje, shqetësime ose ankesa lidhur me të dhënat tuaja personale?

Nëse keni probleme, pyetje ose ankesa në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni [duke përdorur detajet e kontaktit në njoftimin e privatësisë specifik për shtetin tuaj ose] te SITI-MLM-Support@shell.com për informacione të mëtejshme ose për paraqitjen e këtyre kërkesave.

Gjithashtu mund të kontaktoni Kryezyrtarin e Privatësisë të Shell Group në Shell International B.V. Hagë, Hollandë - Nr. Regjistri Tregtar 27155369 Korrespondencë: Kutia Postare 162, 2501 AN, Hagë, në privacy-office-SI@shell.com.

Nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën e trajtimit të të dhënave tuaja personale nga Shell, atëherë keni të drejtën t’i paraqitni një ankesë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Shqipërisë ose Autoriteti hollandez për mbrojtjen e të dhënave, adresa e të cilit është Prins Clauslaan 60, 2595 AJ, Hagë, Hollandë. Ju lutemi, vizitoni https://www.idp.al/ ose https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en për më shumë informacion.

Ne përdorim ‘cookies’ në faqet tona të internetit për t’ju ofruar përvojën më të mirë të mundshme si përdorues.

Cookies dhe teknologjitë e ngjashme

Shell përdor ‘cookies’ dhe teknologji të ngjashme që grumbullojnë dhe ruajnë informacione kur vizitoni një faqe interneti të Shell ose përdorni një aplikacion të Shell. Kjo i jep mundësi Shell të identifikojë shfletuesin e internetit që përdorni dhe të grumbullojë të dhëna mbi përdorimin e faqes sonë të internetit, cilat faqe vizitoni, kohëzgjatjen e vizitave tuaja dhe të identifikojë këto kur ktheheni, në mënyrë që të përmirësojmë eksperiencën tuaj kur vizitoni faqen(t) tonë të internetit. Ju mund të kontrolloni dhe menaxhoni preferencat tuaja për ‘cookies’ duke i rregulluar parametrat e shfletuesit ose duke përdorur mjetin e preferencave për cookies të Shell në faqet e internetit të Shell – për më shumë informacione, ju lutemi referojuni rregullores së Shell për ‘cookies’ në https://www.shell.com/cookie-policy.html

Shell është e përkushtuar të mbrojë të dhënat tuaja personale.

Siguria e të dhënave tuaja personale

Ne kemi implementuar teknologji dhe politika me synimin e mbrojtjes së privatësisë suaj nga aksesi i paautorizuar dhe përdorimi i papërshtatshëm. Në veçanti, ne mund të përdorim enkriptim për disa prej shërbimeve tona, aplikojmë proces autentifikimi dhe verifikimi për aksesin në shërbimet e Shell dhe testojmë, kontrollojmë dhe vlerësojmë rregullisht efektshmërinë e masave tona për sigurinë.

Me cilët i ndajmë të dhënat tuaja personale?

Me cilët do t’i ndajmë të dhënat tuaja personale?

Të dhënat tuaja personale përpunohen vetëm për qëllimet e treguara më sipër dhe do të ndahen kur është rreptësisht e domosdoshme me:

 • Kompanitë e tjera brenda grupit të kompanive të Shell, përfshirë ato të cilat mund të ndodhen jashtë vendit tuaj;
 • Me aprovimin tuaj, kompanitë e autorizuara të palëve të treta në bashkëpunim me Shell që mund t’u ofrojnë produkte dhe/ose shërbime përdoruesve të aplikacioneve të Shell dhe Programeve të besnikërisë ndaj Shell;
 • Ofruesit e autorizuar të shërbimeve të përfshira në pagesat celulare (të tilla si PayPal, Apple Wallet ose Android Pay);
 • Agjentët, të licencuarit ose ofruesit e shërbimeve dhe/ose nënkontraktuesit e autorizuar të Shell;
 • Një autoritet publik, qeveri, agjenci rregullatore, mbikëqyrëse, hetuese ose fiskale kompetente ku është e nevojshme t’i përmbahemi një detyrimi ligjor ose rregullator të cilit i nënshtrohet kompania/kompanitë përkatëse të Shell ose siç lejohet nga ligji lokal i zbatueshëm; ose
 • Çdo person të cilit Shell i propozon t’i transferojë cilëndo prej të drejtave dhe/ose detyrimeve të tij.

Të dhënat tuaja personale mund të transferohen jashtë vendit nën sigurinë e duhur.

Transferimet e të dhënave tuaja personale në vendet e tjera

Aty ku të dhënat tuaja personale janë transferuar në kompani brenda grupit Shell dhe/ose te palë të treta të autorizuara që ndodhen jashtë vendit tuaj, ne marrim masa organizative, kontraktuale dhe ligjore për t’u siguruar që të dhënat tuaja personale të përpunohen vetëm për qëllimet e përmendura më sipër dhe që të implementohen nivele të përshtatshme mbrojtjeje për të mbrojtur të dhënat tuaja personale. Këto masa përfshijnë Rregullat Detyruese të Korporatës për transferimet brenda grupit Shell dhe për kompanitë e Shell në Bashkimin Evropian, mekanizmat e transferimit të miratuara nga Komisioni Evropian për transferimet drejt palëve të treta si edhe çdo kërkesë ligjore lokale shtesë. Një kopje të Rregullave Detyruese të Korporatës të Shell mund ta gjeni në https://www.shell.al/politika-mbi-privatesine.html/ ose duke kontaktuar privacy-office-SI@shell.com.

Bashkëveprimi me Shell përmes mediave sociale

Nëse zgjidhni të bashkëveproni me Shell përmes mediave sociale në një faqe të mediave sociale të administruar nga Shell (‘Faqe e mediave sociale e Shell’) si Facebook, Instagram, Twitter ose LinkedIn, të dhënat tuaja personale (si emri, fotografia e profilit dhe fakti që jeni i interesuar në Shell) do të jenë të dukshme për të gjithë vizitorët e faqes suaj personale, sipas parametrave tuaj të privatësisë në platformën përkatëse të mediave sociale, dhe po ashtu do të jenë të dukshme për Shell. Mund të fshini çfarëdo informacioni që ndani në këto faqe në çdo kohë përmes llogarisë suaj përkatëse në platformën e mediave sociale. Shell nuk gjurmon aktivitetin tuaj në faqe të ndryshme të mediave sociale që ju përdorni. Nëse i dërgoni mesazh Shell përmes ndonjë shërbimi të mesazheve në një platformë të mediave sociale, këto mesazhe mbahen për jo më gjatë se një muaj pas pranimit. Ju lutemi, kontaktoni Shell nëse doni të bëni kërkesë që ju nuk jeni në gjendje të veproni vetë dhe e cila lidhet me Faqen e Medias Sociale të Shell - shikoni seksionin më poshtë.

Përveç kësaj dhe për aq sa Shell është bashkërisht përgjegjëse me një platformë të mediave sociale të një Faqe të mediave sociale të Shell, Shell do të ketë akses përmes platformës së mediave sociale në të dhëna të përmbledhura që ofrojnë statistika dhe të dhëna që ndihmojnë për të kuptuar llojet e veprimeve që merrni në Faqet e mediave sociale të Shell. Për më shumë informacione për mënyrën e përpunimit të të dhënave tuaja në këto platforma të mediave sociale, përfshirë reklamat e synuara që mund të pranoni, ju lutemi, referojuni parametrave tuaj të privatësisë që qasshëm përmes llogarisë tuaj në platformën përkatëse të mediave sociale.

Shell do të mbajë të dhënat tuaja personale vetëm për një periudhë të caktuar kohore.

Për sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja personale?

Të dhënat personale të përpunuara nga Shell në përputhje me këtë Njoftim Privatësie do të fshihen ose të bëhen anonime (në mënyrë të tillë që të mos jetë më e mundur t’ju identifikojnë juve);

(1) çdo 5 vite kur ju mbeteni klient gjatë kësaj periudhe;
(2) pa vonesë të panevojshme pasi të kërkoni që profili i llogarisë suaj në Shell të fshihet ose pasi të kërkoni që të ndërpritni pjesëmarrjen në programin e besnikërisë ndaj Shell; ose
(3) brenda 3 vjetësh për të gjitha shërbimet e regjistruara pas bashkëveprimit tonë të fundit me ju (kjo kur ju nuk keni përdorur shërbimet tona për 3 vite).

Në lidhje me transaksionet financiare (përfshirë ato të bëra përmes një aplikacioni të Shell), të dhënat tuaja personale do të mbahen për 10 vjet nga dita e transaksionit.

Në të gjitha rastet, informacionet mund të mbahen për (a) një periudhë më të gjatë kohe ku ka një arsye ligjore ose rregullatore për këtë (në të cilin rast do të fshihen pasi të mos jenë më të nevojshme për qëllime ligjore ose rregullatore) ose (b) një periudhë më të shkurtër në rastet ku individi kundërshton përpunimin e të dhënave personale të tij dhe nuk ka më një qëllim të ligjshëm për ruajtjen e tyre.

Ky Njoftim Privatësie përditësohet kohë pas kohe.

Ndryshimet në këtë Njoftim Privatësie

Ky Njoftim Privatësie mund të ndryshohet me kalimin e kohës. Ju këshillojmë ta rishikoni rregullisht këtë Njoftim Privatësie për ndryshime të mundshme. Ky Njoftim Privatësie u përditësua për herë të fundit në Gusht 2019.