Qasja jonë për qëndrueshmërinë është integruar në të gjitha veprimtaritë e biznesit tonë në tre nivele:

1. Drejtimi i një biznesi të sigurt, efiçent, të përgjegjshëm dhe fitimprurës

Ky është themeli i qasjes sonë. Ruajtja dhe respektimi i njerëzve - i punonjësve, kontraktorëve dhe fqinjëve tanë - janë thelbësore për mënyrën tonë e të bërit biznes. Kjo përfshin vendosjen e standardeve, proceseve dhe instrumenteve globale për të menaxhuar sigurinë, mjedisin dhe mënyrën e angazhimit tonë me komunitetet. Ne synojmë të përmirësojmë vazhdimisht mënyrën sesi operojmë, për të parandaluar incidentet dhe për të identifikuar, për të shmangur kur është e mundur dhe për të minimizuar ndikimet negative në mjedis dhe ato sociale. Ne raportojmë për performancën tonë në raportin tonë vjetor të qëndrueshmërisë.

2. Ndarja e më shumë përfitimeve atje ku operojmë

Ne e planifikojmë aktivitetin tonë në terma afatgjatë, për të garantuar një rol sa më pozitiv në komunitetet ku operojmë dhe më gjerë. Ne kontribuojmë në zhvillimin e ekonomive lokale duke krijuar vende pune, duke nxjerrë në pah aftësitë, duke kryer blerje nga furnizuesit lokalë dhe duke ndihmuar në përmirësimin e standardeve të industrisë, si dhe duke paguar taksat, tatimet dhe detyrimet e tjera. Ne mbështesim projektet e komunitetit që bazohen në nevojat e komuniteteve vendase.

3. Ndihma për të krijuar një të ardhme më të qëndrueshme për energjinë

Arritja e një të ardhmeje më të qëndrueshme për energjinë kërkon një tranzicion energjetik që i lejon shoqërisë të reduktojë shkarkimet e saj dhe të trajtojë ndryshimet klimatike, ku të gjithë të marrin përfitimet ekonomike dhe sociale nga energjia. Kjo ambicie kërkon një ndryshim në mënyrën sesi energjia prodhohet, përdoret dhe bëhet e aksesueshme nga më shumë njerëz, duke reduktuar ndjeshëm shkarkimet. Kjo është e realizueshme, por kërkon veprim të menjëhershëm dhe një vizion afatgjatë. Shell është një aktor i gatshëm dhe i aftë për këtë tranzicion.

Ne do të luajmë rolin tonë aty ku kjo është në përputhje me logjikën tregtare në industrinë e naftës dhe të gazit, si dhe në teknologjitë me nivel të ulët karboni dhe në burimet e energjisë së rinovueshme. Por, për trajtimin e ndryshimeve klimatike, nevojitet angazhimi i të gjithë shoqërisë. Ne përkrahim bashkëpunimin e bizneseve, qeverisë dhe shoqërisë civile për të ndërtuar një të ardhme më të qëndrueshme për energjinë.

Qasja e Shell për qëndrueshmërinë

Një trekëndësh që tregon 3 nivelet e qasjes së Shell ndaj qëndrueshmërisë. Nivei 1. Drejtimi i një biznesi të sigurt, efikas, të përgjegjshëm dhe fitimprurës; Niveli 2. Ndarja e përfitimeve në vendet ju ne operojmë; Niveli 3. Ndihma për të krijuar një të ardhmë të qëndrueshme të energjisë.

Më tepër rreth qëndrueshmërisë

Mjedisi

Shell siguron energji në mënyrë të përgjegjshme, duke ndihmuar lëvizjen botërore drejt një të ardhmeje në të cilën energjia që përdoret ka ndikim minimal në planetin ku ne jetojmë.

Shell Upstream Albania në Komunitetin Lokal

Shell synon të jetë një fqinj i mirë në zonat ku operon, duke u ofruar përfitime komuniteteve lokale të afërta.