Me strategjinë tonë kërkojmë që të përforcojmë pozicionin tonë si lider në industrinë e naftës dhe gazit, ndërkohë që ndihmojmë në plotësimin e kërkesave globale për energji në mënyrë të përgjegjshme. Siguria dhe përgjegjësia mjedisore e sociale janë në qendër të aktiviteteve tona.

Shell në Shqipëri

Kërkimi i naftës dhe gazit

Duke e ditur sesi është formuar nafta dhe gazi, ne marrim informacion të rëndësishëm për fazën e parë të zhvillimit të naftës: kërkimi. Njohja e moshës gjeologjike, përbërësve shkëmborë dhe hollësirave të tjera të sistemeve të mundshme për depozitim, na tregon se ku mund të kërkojmë gjeografikisht.

Megjithatë, gjetja e tyre është një proces i gjatë dhe i ndërlikuar. Mund të nevojiten vite kërkimesh, studimesh dhe shpimesh kërkimi përpara se të prodhohet qoftë edhe një pikë e vetme naftë ose gaz. Por, edhe nëse zbulohet, sasia apo cilësia e hidrokarbureve mund të mos jetë e mjaftueshme për prodhim. Edhe kërkimi është një proces që kushton shtrenjtë, por ndërkohë që mund të duhen 5 deri në 15 vjet për të gjetur dhe për të zhvilluar një vendburim nafte dhe gazi, dhe më tej ai mund të nxjerrë prodhim deri në 50 vjet. Edhe nëse në një zonë të veçantë nuk zbulohet naftë ose gaz, informacioni i mbledhur përmes këtyre operacioneve na ndihmon të përmirësojmë njohuritë tona dhe na lejon të përmirësojmë vendimet tona të ardhshme. Sot, përparimet teknologjike na lejojmë të gjejmë hidrokarbure më shpejt dhe në mënyrë më ekonomike se kurrë më parë, duke zvogëluar ndërkohë ndikimin në mjedis të operacioneve të kërkimit.

Në pusin Shpirag-3, parashikojmë të gjejmë hidrokarbure diku në thellësinë 5 km dhe 7 km nën sipërfaqe. Kjo do të thotë se duhet të shpojmë në shkëmbinj jashtëzakonisht të fortë dhe në zona gjeologjike shumë të ndërlikuara. Shpimi parashikohet të jetë i ngadaltë dhe i vazhdueshëm, dhe parashikohet të zgjasë të paktën një vit dhe do të përdoret një sondë shpimi më e madhe për të na mundësuar që të arrijmë më lehtë në këto thellësi. Si shoqëri, ne kemi mbi 100 vjet që kërkojmë dhe zhvillojmë hidrokarburet në mbarë botën (duke përfshirë edhe terrenet më të vështira).

Veprimtaritë në vijim

Në fillim të vitit 2016, do të fillojë puna për mbrojtësen e pusit Shpirag 3 për të ndërtuar rezultatet nga pusi Shpirag 2 që ndodhet pranë dhe për të vijuar kërkimet e mëtejshme për naftë. Kemi planifikuar të fillojmë shpimin për naftë në verë të vitit 2016, duke iu nënshtruar të gjitha lejeve dhe miratimeve të nevojshme.  Procesi i ndërtimit është një operacion shumë i specializuar që kërkon punonjës shumë të trajnuar dhe me eksperiencë.

Shell në të gjithë botën

Shell është një grup global me shoqëri energjie dhe lëndësh petrokimike.

Operacionet tona ndahen në fushat tona të veprimtarisë: Upstream, Integrated Gas and New Energies, Downstream (Kërkimi dhe Nxjerrja, Gazi i Integruar dhe Energjitë e Reja, Shitja e Produktit). Organizata jonë Projects & Technology menaxhon realizimin e projekteve madhore të Shell dhe udhëheq kërkimin dhe inovacionin tonë.

Organizata jonë Upstream menaxhon kërkimin dhe nxjerrjen e naftës bruto, gazit natyror dhe gazit natyror të lëngshëm. Gjithashtu, ajo tregton dhe transporton naftë dhe gaz, si dhe operon infrastrukturën e nevojshme për nxjerrjen e tyre në treg.

Organizata jonë Integrated Gas menaxhon veprimtaritë tona në lidhje me gazin natyror të lëngëzuar (LNG) dhe prodhimin e gazit-në-lëng (GTL), lëndëve djegëse dhe produkteve të tjera. Ajo përfshin kërkimin dhe nxjerrjen e gazit natyror, kur kjo lidhet në mënyrë kontraktuale me prodhimin dhe transportimin e LNG, dhe operimin e infrastrukturës upstream dhe midstream të nevojshme për nxjerrjen e gazit në treg. Ajo shet dhe tregton gaz natyror, LNG, naftë bruto, energji elektrike dhe të drejta për shkarkimin e karbonit, si dhe shet LNG si karburant për automjetet e rënda dhe mjetet lundruese.

Në New Energies, ne jemi duke investuar në mundësi të cilat i gjykojmë si me vlerë të konsiderueshme tregtare. Ne kemi në fokus karburantet e reja për transport, të tilla si biokarburantet e avancuara, hidrogjenin dhe karikimin për automjetet elektronike; energjinë, duke përfshirë atë të gjeneruar nga burime me nivele të ulëta karboni, si p.sh. energjia diellore dhe e erës, si dhe gazin natyror.

Organizata jonë Downstream menaxhon aktivitete të ndryshme lidhur me Produktet e Naftës dhe Kimikatet, si pjesë e një zinxhiri vlerash të integruara, duke përfshirë aktivitetet tregtare për shndërrimin e naftës bruto dhe lëndëve të para në një gamë produktesh të cilat qarkullojnë dhe tregtohen në mbarë botën për përdorim të përditshëm, industrial dhe për transport. Produktet që ne shesim përfshijnë benzinën, naftën, lëndët djegëse për ngrohje, karburantin për avionë, karburantin për anije, biokarburantet, lubrifikuesit, bitumin dhe squfurin. Krahas këtyre, ne prodhojmë dhe shesim lëndë petrokimike në mbarë botën. Organizata jonë Downstream menaxhon gjithashtu aktivitetet në rërat bituminoze.

Organizata jonë Projects & Technology menaxhon realizimin e projekteve tona madhore dhe udhëheq kërkimet dhe inovacionin për zhvillimin e zgjidhjeve të reja teknologjike. Ajo ofron shërbime teknike dhe kapacitete teknologjike për aktivitetet tona të Integrated Gas, Upstream dhe Downstream. Ajo është gjithashtu përgjegjëse për të siguruar që Shell të jetë lider në fushat e sigurisë dhe mjedisit, kontraktimit dhe prokurimit, aktiviteteve në puse dhe menaxhimit të gazeve me efekt serë.

JU MUND TE JENI TE INTERESUAR EDHE NE

Qëndrueshmëria

Sustainability at Shell is about delivering energy in a responsible way to meet the world’s growing needs.

Energji dhe inovacion

Si e përdorim zgjuarsinë e njerëzve, inovacionin dhe teknologjinë për të çliruar energji më të mëdha, më të pastra për dekadat e ardhshme.